แบบฟอร์มงานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ

 แบบฟอร์มฝ่ายงานอาคารสถานที่

1.ขออนุมัติจัดจ้างทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.บันทึกขออนุมัติเบิกค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ใบสำคัญรับเงิน
4.ขออนุมัติจัดจ้างทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมและห้องเรียนและสถานที่ 


 แบบฟอร์มฝ่ายงานยานพาหนะ

1. แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้รถยนต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม