เอกสารฝ่ายงานการประชุมประจำคณะ

รายงานการประชุมคณะปี 2560
1.รายงานการประชุมครั้งที่ 6.2560 เดือนพฤษภาคม     ViewFile
2.รายงานการประชุมครั้งที่ 7.2560 เดือนมิถุนายน    ViewFile
3.รายงานการประชุมครั้งที่ 9.2560 เดือนกรกฎาคม    ViewFile
4.รายงานการประชุมครั้งที่ 10.2560 เดือนสิงหาคม   ViewFile
5.รายงานการประชุมครั้งที่ 11.2560 เดือนสิงหาคม   ViewFile
6.รายงานการประชุมครั้งที่ 12.2560 เดือนกันยายน   ViewFile


รายงานการประชุมคณะปี 2561
1.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 1.2561  ViewFile
2.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 2.2561  ViewFile
3.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 3.2561  ViewFile
4.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 4.2561  ViewFile
5.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 5.2561  ViewFile
6.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 6.2561 (แจ้งเวียน)  ViewFile
7.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 7.2561 (แจ้งเวียน)  ViewFile
8.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 8.2561  ViewFile
9.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 9.2561  ViewFile
10.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 13.2560  ViewFile
11.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 13.2561  ViewFile
12.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 14.2561  ViewFile
13.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 16.2561 (วาระบัณฑิต)  ViewFile
14.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 16.2561  ViewFile
15.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 17.2561  ViewFile
16.รายงานการประชุมคณะครั้งที่11.2561  ViewFile
17.รายงานการประชุมคณะครั้งที่15.2561  ViewFile
18.รายงานการประชุมคณะครั้งที่16.2561  ViewFile

รายงานการประชุมคณะปี 2562
1.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 1.2562  ViewFile
2.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 2.2562  ViewFile
3.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 3.2562  ViewFile
4.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 4.2562  ViewFile
5.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 5.2562  ViewFile
6.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 6.2562  ViewFile
7.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 7/1.2562  ViewFile
8.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 7/2.2562  ViewFile
9.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 8.2562  ViewFile


  เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์  2561
1.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 10.2561 (1)  ViewFile

2.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 10.2561 (2)  ViewFile
3.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 10.2561 (3)  ViewFile
4.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์  ครั้งที่ 12.2561 แจ้งเวียน  ViewFile
5.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 13.2561 (1)  ViewFile
6.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 13.2561  (2)  ViewFile
7.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์  ครั้งที่ 14.2561 (1)  ViewFile
8.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์  ครั้งที่ 14.2561 (2)  ViewFile
9.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์  ครั้งที่ 15.2561  ViewFile
10.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์  ครั้งที่ 16.2561 (1)  ViewFile
11.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์  ครั้งที่ 16.2561 (2)  ViewFile
12.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์   ครั้งที่ 17.2561 ViewFile


 เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์  2562
1.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 1.2562  ViewFile
2.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่  2.2562 แจ้งเวียน  ViewFile
3.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 3.2562  ViewFile
4.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 4.2562  ViewFile
5.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 5.2562  ViewFile
6.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 6.2562  ViewFile
7.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 7.2562  ViewFile
8.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 8.2562  ViewFile
9.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 9.2562  ViewFile


เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์  2563
1.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6.2563  ViewFile
2.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7.2563  ViewFile
3.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8.2563  ViewFile
4.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9.2563  ViewFile
5.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10.2563  ViewFile
6.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11.2563 (แจ้งเวียน)  ViewFile
7.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12.256  ViewFile

8.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13.2563  ViewFile
9.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 14.2563  ViewFile


 เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์  2564
1.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 1.2564  ViewFile

+ เอกสารแนบวาระ 5.2 ครั้งที่ 1 ViewFile
+ เอกสารแนบวาระ 5.5 ครั้งที่ 1 ViewFile
+ เอกสารประกอบวาระที่ 5.11 ครั้งที่ 1 ViewFile
+ เอกสารประกอบวาระที่ 5.12 ครั้งที่ 1 ViewFile
2.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่  2.2564  ViewFile
+ เอกสารแนบวาระ 3.1 ครั้งที่ 2 ViewFile
+ เอกสารแนบวาระ 5.6 ครั้งที่ 2 ViewFile
+ เอกสารแนบวาระ 5.7 ครั้งที่ 2 ViewFile
3.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 3.2564  ViewFile
+ วาระที่ 1.2 นอกเล่ม ViewFile
+ วาระที่ 2.1 รายงานการประชุม นอกเล่ม ViewFile
+ วาระที่ 5.4 อาคารเดิม ViewFile
+ วาระที่ 5.4 อาคารใหม่ ViewFile
+ เอกสารประกอบวาระที่ 5.15 โรงเรียนสาธิตฯ ViewFile
+ วาระที่ 5.16 นอกเล่ม ViewFile
+ วาระที่ 5.19 นอกเล่ม ViewFile
4.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 4.2564  ViewFile
+ เอกสารแนบวาระ 5.2 ViewFile
+ เอกสารแนบวาระ 5.4 ViewFile
5.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 5.2564  ViewFile
+ วาระที่ 5.11 นอกเล่ม ViewFile
6.เล่มวาระการประชุมคณะครุสาสตร์ ครั้งที่ 6.2564  ViewFile
+ วาระที่ 2.2 (นอกเล่ม) ViewFile
+ วาระที่ 5.9 (นอกเล่ม) ViewFile
+ วาระที่ 5.9 เพิ่มเติม (นอกเล่ม) ViewFile
+ แจ้งเพื่อทราบ งานการเงิน ViewFile
7.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ แจ้งเวียน วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ViewFile
8.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ แจ้งเวียน วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564  ViewFile
9.เล่มวาระการประชุมคณะครุศาสตร์ แจ้งเวียน วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564  ViewFile


รายงานการประชุม ประจำปี 64
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564  เอกสารแนบ

2.รายงานการประขุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564  เอกสารแนบ
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564  เอกสารแนบ
4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564  เอกสารแนบ
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564  เอกสารแนบ
6.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564  เอกสารแนบ
7.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตรฺ์ ครั้งที่ 7/2564  เอกสารแนบ
8.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564  เอกสารแนบ
9.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564  เอกสารแนบ
10.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564  เอกสารแนบ
11.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564  เอกสารแนบ
เอกสารแจ้งเวียน
1.วันที่ 8 มีนาคม 2564 (แจ้งเวียน)  เอกสารแนบ

2.วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 (แจ้งเวียน)  เอกสารแนบ
3.วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2564 (แจ้งเวียน)  เอกสารแนบ
4.วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 (แจ้งเวียน)  เอกสารแนบ


 รายงานการประชุม ประจำปี 65
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565  เอกสารแนบ
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565  เอกสารแนบ
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565  เอกสารแนบ
4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565  เอกสารแนบ
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565  เอกสารแนบ
6.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565  เอกสารแนบ
เอกสารแจ้งเวียน
1.วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม2565 (แจ้งเวียนงานบุคลากร)  เอกสารแนบ
2.วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 (แจ้ังเวียน)  เอกสารแนบ
3.วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 (แจ้งเวียน)  เอกสารแนบ 


 เล่มวาระการประชุม 2564
1.ครั้งที่ 1/2564  เอกสารแนบ
2.ครั้งที่ 2/2564  เอกสารแนบ
3.ครั้งที่ 3/2564  เอกสารแนบ
4.ครั้งที่ 4/2564  เอกสารแนบ
5.ครั้งที่ 5/2564  เอกสารแนบ
6.ครั้งที่ 6/2564  เอกสารแนบ
7.ครั้งที่ 7/2564  เอกสารแนบ
8.ครั้งที่ 8/2564  เอกสารแนบ
9.ครั้งที่ 9/2564  เอกสารแนบ
10.ครั้งที่ 10/2564  เอกสารแนบ
11.ครั้งที่ 11/2564  เอกสารแนบ
เอกสารแจ้งเวียน
1.แจ้งเวียน 10/2/2564 ความเสี่ยง  เอกสารแนบ
2.แจ้งเวียน 25/5/2564  เอกสารแนบ
3.แจ้งเวียน 21/7/2564 (งานบุคลากร)  เอกสารแนบ
4.แจ้งเวียน วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  เอกสารแนบ
5.แจ้งเวียน อ.นิราศ  เอกสารแนบ 


 เล่มวาระการประชุม 2565
1.ครั้งที่ 1/2565  เอกสารแนบ
2.ครั้งที่ 2/2565  เอกสารแนบ
3.ครั้งที่ 3/2565  เอกสารแนบ
4.ครั้งที่ 4/2565  เอกสารแนบ
5.ครั้งที่ 5/2565  เอกสารแนบ
6.ครั้งที่ 6/2565  เอกสารแนบ
เอกสารแจ้งเวียน
1.วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565  (วาระแจ้งเวียน)  เอกสารแนบ
2วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์2565 (วาระแจ้งเวียน)  เอกสารแนบ
3.วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 (วาระแจ้งเวียน)  เอกสารแนบ


เอกสารอื่นๆ
1.แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะ  ViewFile

2.หนังสือมอบหมายผู้แทนเข้าประชุม  ViewFile
3. ตัวอย่างการขอเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  download 
4. ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินการ  download 
5. ตารางการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ เดือนพฤษภาคม  download 
6. แนวทางปฎิบัติการจัดทำรายงานการประชุม  
download