แบบฟอร์มฝ่ายงานบุคลากร

 แบบฟอร์มต่างๆ 
1. ใบลาออกจากราชการ
+View-PDF            +View-Doc
2. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
+View-PDF            +View-Doc
3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
+View-PDF            +View-Doc
4. คำร้องขอมีบัตร
+View-PDF            +View-Doc
5. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
+View-PDF            +View-Doc
6. แบบคำขอหนังสือรับรอง
+View-PDF            +View-Doc
7. แบบคำร้องขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
+View-PDF            +View-Doc
8. แบบใบขอยกเลิกวันลา
+View-PDF            +View-Doc
9. ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 
+View-PDF            +View-Doc
10. ใบลาพักผ่อน 
+View-PDF            +View-Doc

 


 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
1. ค่าตอบเเทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2561 download
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ download
3. ขออนุมัติเบิกค่าทำเนียมการศึกษา  download
4. ขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา  download
5. ใบสำคัญรับเงิน-ม.นพ  download
6. การทำสัญญา ต่อสัญญาพนักงานที่อายุเกิน 60 ปี  download
7. การพิจารณาความดีความชอบอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม  download
8. ข้อบังคับกรณีกลับเข้ารับราชการอีกครั้ง  download
9. ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาลัย  download
10. ข้อบังคับการว่ากล่าว ตักเตือนบุคลากรมหาวิทยาลัย  download
11. ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ  download
12. ข้อบังคับว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2)  download
13. ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม  download
14. หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน  download
15. หลักเกณฑ์การปรับคุณวุฒิ  download
16. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  download