แบบฟอร์มงานทะเบียนและวิชาการ

แบบฟอร์มต่างๆ
1. เอกสารการรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ.
Download
2. ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา  Download
3. หนังสือมอบอำนาจ Download
4. ใบรายงานตัวนักศึกษา Download
5. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา Download
6. คำร้องขอเพิ่มรายวิชา Download
7. คำร้องขอถอนรายวิชา Download
8. คำร้องขอตรวจสอบระดับคะแนน Download
9. แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาเรียนซ้ำ Download
10. คำร้องขอสอบแก้ผลการเรียน-สอบทดแทน Download
11. แบบแจ้งรายชื่อผู้ขอสอบแก้ผลการเรียน-สอบทดแทน Download
12. คำร้องขอเลื่อนสอบ Download
13. คำร้องขอลาพักการศึกษา Download
14. คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา Download
15. คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา Download
16. คำร้องขอแก้สัญลักษณ์-I Download
17. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า-9-หน่วยกิต
Download
18. คำร้องขอลาออก  Download


แบบฟอร์มอื่นๆ
1.ใบสมัครสอนวิชาชีพครู  Download  บันทึกข้อความใบสมัครสอนวิชาชีพครู  Download