แบบฟอร์มงานวิจัยและพัฒนา


เอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมแบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัย   Download

2. ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำรา
งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  Download
3. แบบคำขอรับทุนเขียน หนังสือ ตำรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  Download


เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ งานวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์ มนพ.
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย   Download
2. แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน Download
3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า Download  
4. แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ2560 Download
5. ใบสมัครขอรับการสนับสนุนงบประมาณการผลิตหนังสือ/ตำรา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2561 Download
6. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย Download
7. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2562 Download
8. แบบคำขอรับทุนเขียน หนังสือ ตำรา Download
9. แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัย Download
10. ประกาศ(สนับสนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประจำปีงบประมาณ 2563  Download
11. แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัย(ขอทุน ปี 64) Download
12. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2564 Download
13. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิจัย ปีงบประมาณ 2565 Download
14. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า หนังสือ ตำรา ปีงบประมาณ 2565 Download
15. แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 Download
16. แบบฟอร์มขอทุนตำรา ปีงบประมาณ 2566 Download
17. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิจัย  2566  Download
18. แบบรายงานความก้าวหน้า หนังสือ ตำรา 2566 Download


เอกสารปีงบประมาณ 67
1.แบบคำขอรับทุนการผลิตหนังสือ ตำรา 2567 Download
2.แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัย 2567 Download
3.แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า หนังสือ ตำรา 2567 Download
4.แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิจัย  2567 Download