แบบฟอร์มฝ่ายงานศูนย์ฝึกประสบการณ์

แบบประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฝึกปฏิบัติการสอนใสถานศึกษา

1. แบบประเมินเค้าโครงงานวิจัย (ค.บ.4/1)  download
2. แบบประเมินการทำรายงานการวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการและพัฒนาวิชาชีพครู (ค.บ.4/2)  download
3. แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สำหรับครูพี่เลี้ยง)  download
4. แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตนและกิจกรรมหรือโครงการพิเศษของนักศึกษาฝึกสอน (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)  download
5. แบบประเมินโครงการ/ป้ายนิเทศ ของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  download 


แบบประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (สังเกตุการสอน)

1. แบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-(สำหรับครูพี่เลี้ยง)  download
2. แบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)  download
3. แบบประเมินนักศึกษาทดลองสอนปีที่ครูพี่เลี้ยง 2 (ทดลองการสอน)  download
4. แบบประเมินผู้อำนวยการปี 2 (ทดลองการสอน)  download
5. แบบประเมินอาจารย์นิเทศก์ (ทดลองการสอน)  download 


 เอกสารเพิ่มเติม

1. แบบสำรวจความต้องการจำนวนนักศึกษา    download
2. มาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอนใหม่    download
3. แบบฟอร์ม MOU   download
4. คู่มือทดสอบสอนย่อย   download
5. สมุดลงเวลาของโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน1-2   download


แบบฟอร์มขอใบประกอบวิชาชีพครู

1. แบบหนังสือนําส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  download
2. แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  download
3.  ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ   Pay at  Post   download   


ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

1. ตัวอย่างการจ่ายเงิน  download
2. ตัวอย่างการขอใบ KSP Bundit  download
3. ตัวอย่างคำร้องขอใบประกอบวิชาชีพครู  download
4. ตัวอย่างแบบประเมินการปฏิบัติการสอน  download


แบบประเมินต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับครูผู้เลี้ยง
1.แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้-ครูพี่เลี้ยง download
2.แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน -ครูพี่เลี้ยง download
3.แบบประเมินการปฏิบัติงานประจำชั้น-ครูพี่เลี้ยง download
4.แบบประเมินการปฏิบัติงานกิจกรรมอื่นๆ-ในสถานศึกษา-ครูพี่เลี้ยง download
5.แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู-ครูพี่เลี้ยง download
6.แบบประเมินโครงการ download
7.แบบประเมินสมุดบันทึกประจำวัน download

สำหรับผู้อำนวยการ
1.แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู-ผ.อ. download
2.แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู download

สำหรับอาจารย์นิเทศก์
1.แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้-อาจารย์นิเทศก์ download
2.แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน-อาจารย์นิเทศก์ download
3.แบบประเมินเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน-อาจารย์นิเทศก์ download
4.แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน-อาจารย์นิเทศก์ download

แบบประเมินต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562

แบบประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี) การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1.แบบประเมินนักศึกษาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) download
2.แบบประเมินนักศึกษาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (สำหรับครูพี่เลี้ยง) download

 

 

 

 


 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก