ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา : พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำสังคม

วิสัยทัศน์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยีมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม  
2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางได้
4. มีการส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
5. มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคลากร บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการบริหารงานในคณะ

ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์
Excellence    :   ความเป็นเลิศ
Dignity          :   ความสง่างาม
Unity             :   ความเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์
เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี

เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สร้างสรรค์สังคม

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
"เสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Communication)
- เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Cultural Understanding)

สีประจำคณะ
สีแสดและสีเหลืองทอง

ดอกไม้/ต้นไม้ประจำคณะฯ

ต้นพะยูง คือต้นไม้ประจำคณะฯ
ดอกพะยูง คือดอกไม้ประจำคณะฯ