อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา


 

       
    อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
   
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  อัตไพบูลย์    อาจารย์ธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน  
     

   
   อาจารย์กำพร  ประชุมวรรณ    อาจารย์เฉลิมพล   อะทาโส