อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา


 

       
    อาจารย์กำพร  ประชุมวรร
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
   
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  อัตไพบูลย์    อาจารย์ธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน  
     

   
  อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์    อาจารย์เฉลิมพล   อะทาโส