คณะผู้บริหาร

 

           
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์
     
           
    อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา
   
         
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพ
และศิลปวัฒนธรรม
 
อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และบริการวิชาการ
 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก