คณะผู้บริหาร


     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา  เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิจัยและบริการวิชาการ

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก