คณะผู้บริหาร


     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา  เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
(ด้านงานหลักสูตรและวิชาการ)
 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
(ด้านงานบัณฑิตศึกษา)
อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  กุลสีดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
(ด้านงานศูนย์ฝึกประสบการการณ์วิชาชีพครูฯ)
ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานกิจการนักศึกษา งานวิจัย
และบริการวิชาการ
(ด้านงานวารสารและงานวิจัย)

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก