คณะผู้บริหาร


     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
รองศาสตราจารย์ สุธิดา  เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อธิราชย์ นันขันตี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิจัยและบริการวิชาการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
(ด้านงานหลักสูตรและวิชาการ)
 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
(ด้านงานบัณฑิตศึกษา)
อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  กุลสีดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา
(ด้านงานศูนย์ฝึกประสบการการณ์วิชาชีพครูฯ)
 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก