แบบฟอร์มงานพัสดุ


 เอกสารงานพัสดุคณะครุศาสตร์ มนพ.
1. ใบสำคัญรับเงิน  download
2. แบบฟอร์มขอให้จัดซื้อ-จัดจ้าง  download
3. ใบแจ้งซ่อม  download