แบบฟอร์มงานพัสดุ


 เอกสารงานพัสดุคณะครุศาสตร์ มนพ.
1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2565  download
2. แนวทางการพิจารณาวัสดุครุภัณฑ์ตามจำแนกรายจ่าย  download
3. แนวทางในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณ  download
4. หนังสือขออนุมติจัดซื้อวัสดุ download
5. กฎกระทรวง-7-ฉบับ download
6. พรบ-กระทรวงการคลัง-พัสดุ-60 download
7. ระเบียบกระทรวงการคลัง-พัสดุ-60  download
8. แนวทางการจัดหาพัสดุ-ตามหนังสือ-แจ้งเวียน-ว119 download


เอกสาร สขร.1
1. เดือนตุลาคม 2565  download
2. เดือนพฤศจิกายน 2565  download
3. เดือนธันวาคม 2565  download
4. เดือนมกราคม 2566  download  
5. เดือนกุมภาพันธ์ 256ุ6  download
6. เดือนมีนาคม 2566  download
7. เดือนเมษายน 2566  download  
8. เดือนพฤษภาคม 2566 download  
9. เดือนมิถุนายน 2566 download  
10. เดือนกรกฎาคม 2566 download  
11. เดือนสิงหาคม 2566
12. เดือนกันยายน 2566