แบบฟอร์มงานพัสดุ


 เอกสารงานพัสดุคณะครุศาสตร์ มนพ.
1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2565  download
2. แนวทางการพิจารณาวัสดุครุภัณฑ์ตามจำแนกรายจ่าย  download
3. แนวทางในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณ  download
4. หนังสือขออนุมติจัดซื้อวัสดุ download
5. กฎกระทรวง-7-ฉบับ download
6. พรบ-กระทรวงการคลัง-พัสดุ-60 download
7. ระเบียบกระทรวงการคลัง-พัสดุ-60  download
8. แนวทางการจัดหาพัสดุ-ตามหนังสือ-แจ้งเวียน-ว119 download


เอกสาร สขร.1
1. เดือนตุลาคม 2565  download
2. เดือนพฤศจิกายน 2565  download
3. เดือนธันวาคม 2565  download
4. เดือนมกราคม 2565  download