อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา


     
  รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฏยาพร บุญเรือง  อาจารย์ ดร.ปวรี กาญจนภี นิลผาย

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ

บันทึก

บันทึก