อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

 

     
  รองศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
 
 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ   รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ
 
อาจารย์ ดร.ปวรี กาญจนภี นิลผาย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฏยาพร บุญเรือง

บันทึก

บันทึก