อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา


 

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบริหาร
และพัฒนาการศึกษา
 

 
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ประสานตรี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัตร   บุปผาวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพรช
     
     
     
     

 

บันทึก

บันทึก