อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา


 

   
  ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบริหาร
และพัฒนาการศึกษา
 

 
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด   อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ  ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรี
 
ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์   อาจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพรช
     
     
     
     

 

บันทึก

บันทึก