อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ  จันทรจิตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

บันทึก