อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


 

       
    รศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
   
     
รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช  อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว อาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง อาจารย์ดร.ปรีชา อุยตระกูล

 

บันทึก