อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


 

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ  จันทรจิตร   อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว
   
อาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง    

 

บันทึก