อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


 

       
    รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ  จันทรจิตร
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
   
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว   อาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง อาจารย์ดร.ปรีชา อุยตระกูล

 

บันทึก