อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


         
    อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
       
อาจารย์วรรณธิภา อุนารันต์ อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย   อาจารย์ระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ Mr.Lloyd Eugene Wangner
     
  อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้ำชุม   อาจารย์สุรีรัตน์ ตลับเงิน  

 

 

 

 


บันทึก

บันทึก