อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์


         
    อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 


 

 

   
  ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ  ผศ.ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผศ.ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์  
         
  ผศ.ศรีสุดา ด้วงโต๊ด   ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง  

 


 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก