อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์


         
    อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 


 

 

   
  ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ  อาจารย์ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ อาจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์  
         
  อาจารย์ศรีสุดา ด้วงโต๊ด อาจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง อาจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง  

 


 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก