อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


         
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุดา ด้วงโต๊ด
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 


 

 

             
                      
 
 
  อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์  
   
     
         

 


 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก