อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย


       
    อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
ัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
   
     
  อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ   อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม 
 
         
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง 

 

อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ   

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก