อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย


       
    อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช
ัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
   
 
อาจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม  อาจารย์สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ
         
   

 

   

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก