อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย


       
    อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
ัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ   อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม 
อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ
         
   

 

   

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก