อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย


       
    อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ
ัวหน้าสาขาวิชา
   
   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง 
อาจารยประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
อาจารยประจำสาขาวิชา
  อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม 
อาจารยประจำสาขาวิชา
อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ 
อาจารยประจำสาขาวิชา 
         
   

 

   

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก