อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์


 

         
    อาจารย์ ดร.สุรพงศ์ รัตนะ 
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ  อาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน  อาจารย์วีรศักดิ์ จุลดาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์  
     

 
   อาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา   อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด  

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก