อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์


 

       
    อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน อาจารย์วีรศักดิ์ จุลดาลัย  อาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์  
     

 
   อาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา   อาจารย์ ดร.สุรพงศ์ รัตนะ   

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก