IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13... Read More...
IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ มนพ.
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ มนพ.... Read More...
IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 15 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563
วันพุธ, 22 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ ป.บัณฑิต)
วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2563
 ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม... Read More...