บุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์


 

           
      นางภัคณัท หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
/เลขานุการ
     
น.ส.อรอนงค์ มงกุฏ
หัวหน้าการเงิน
นายอาทิตย์  โสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววัชราภรณ์  วังหอม
จนท.การเงินและบัญชี
นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
/งานประชาสัมพันธ์
น.ส.ชนิดา  ขัดทะเสมา
จนท.ธุรการ/งานประชุม
น.ส.สิริกานต์ แก้วไกรสร
จนท.พัสดุ
น.ส.จันทกานติ์   อุปถัมภ์
จนท.พัสดุ
น.ส.อรพรรณ ประทุมทอง
จนท.เลขานุการ
นายวรวัฒน์  ไชยนาค
จนท.งานบุคลากร

นายวินัย  บุญลคร
จนท.งานบุคลากร

น.ส.อิชยา กองไชย
จนท.งานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ
น.ส.อรอนงค์ คำคนซื่อ
จนท.งานบริการวิชาการ
น.ส.พิมพ์ธิดา อารีรักษ์
จนท.งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน/บริหารความเสี่ยง
น.ส.สายชล วงค์ใหญ่
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางสุชิรา ศรีสมยา
จนท.งานหลักสูตร
นายนิตินนท์   ฉิมแสง
จนท.งานวิชาการ
 น.ส.กฤติกา  ยศอินทร์
จนท.ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
นายจีระศักดิ์  โพธิ์สุวรรณ
จนท.งานบัณฑิต
น.ส.วรปภา เทศประสิทธิ์
จนท.งานวิจัย
นางสุปภาดา เขียวสกุล
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
น.ส.มนัสนันท์   กาญจนาภา
  จนท.กิจการนักศึกษา
และงานกองทุนฯ
นายนิธิศ ทองอนงค์
จนท.งานโสตฯ/
งานซ่อมบำรุง
นายจักรกฤษ  เสนาศรี
จนท.งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
นายหนูพัด ช่อประพันธ์
จนท.งานอาคารสถานที่
/งานซ่อมบำรุง
นายวาทิต ไตรยถา
จนท.อาคารสถานที่
นายเสถียร  โกศล
จนท.อาคารสถานที่
นางวารีย์ กาญมูล
จนท.อาคารสถานที่
นางสุดใจ พุ่มแก้ว
จนท.อาคารสถานที่
นางแหวน อินพา
จนท.อาคารสถานที่
นางสุดารัตน์  ภิโส
จนท.อาคารสถานที่
นายจงกล อินพา
พนักงานขับรถ
นายอัครพล  เกื้อหนอขุ่น
พนักงานขับรถ
นายเชาวฤทธิ์  บัวสุดตา
พนักงานขับรถ
นายอมร ชีวะประสิทธิ์
จนท.อาคารสถานที่