บุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์


 

           
      นางภัคณัท หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
/เลขานุการ
     
น.ส.อรอนงค์ มงกุฏ
หัวหน้าการเงิน
นายอาทิตย์  โสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววัชราภรณ์  วังหอม
จนท.การเงินและบัญชี
นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.ชนิดา  ขัดทะเสมา
จนท.งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน/บริหารความเสี่ยง
น.ส.สิริกานต์ แก้วไกรสร
จนท.พัสดุ
น.ส.จันทกานติ์   อุปถัมภ์
จนท.พัสดุ
นางณัฐธยานันท์   สุวอ
จนท.ธุรการ/สารบรรณ
น.ส. สุภาวดี    กาญจนเกต
จนท.ธุรการ/สารบรรณ

นายณัชประพันธ์   จุตินิมิตรชัย
จนท.งานบุคลากร

นายวินัย  บุญลคร
จนท.งานบุคลากร

น.ส.อิชยา กองไชย
จนท.งานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ
น.ส.อรอนงค์ คำคนซื่อ
จนท.งานบริการวิชาการ
น.ส.สายชล วงค์ใหญ่
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางสุชิรา ศรีสมยา
จนท.งานหลักสูตร
น.ส.วิมลแย้ม   โสมี           
จนท.ประจำสาขาวิชา ป.บัณฑิต    
น.ส.กฤติกา  ยศอินทร์
จนท.ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
นายรัฐพงษ์   โป้เคน
จนท.งานวิชาการ

น.ส.วรปภา เทศประสิทธิ์
จนท.งานวิจัย
นางสุปภาดา เขียวสกุล
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

น.ส.มนัสนันท์   กาญจนาภา
  จนท.กิจการนักศึกษา
และงานกองทุนฯ
นายนิธิศ ทองอนงค์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
/ยานพาหนะ
นายหนูพัด ช่อประพันธ์
จนท.งานอาคารสถานที่
/งานซ่อมบำรุง
นายอมร ชีวะประสิทธิ์
จนท.อาคารสถานที่
นายวาทิต ไตรยถา
จนท.อาคารสถานที่
นายเสถียร  โกศล
จนท.อาคารสถานที่
นางแหวน อินพา
จนท.อาคารสถานที่

นางวารีย์ กาญมูล
จนท.อาคารสถานที่
นางสายสมร   พูดเพราะ
จนท.อาคารสถานที่
นางบุญรัตน์  ดีจันทร์
จนท.อาคารสถานที่
นางสุดารัตน์  ภิโส
จนท.อาคารสถานที่
นายจงกล อินพา
พนักงานขับรถ
นายอัครพล  เกื้อหนอขุ่น
พนักงานขับรถ
นายณัฐพงษ์   ใจซื่อ
พนักงานขับรถ
 

 

  
     
นางสาวฤดี   ชาเหล่า
จนท.การเงิน
น.ส.เทียรสว่าง ทองพิทักษ์
จนท.งานบัณฑิตศึกษา
 น.ส.อารียา   บันหาร
จนท.ประจำสาขาวิชาการบริหารฯ
นายฉันท์  ดวงศร
ยามรักษาการณ์
 นายมนตรี    ชามาตร
ยามรักษาการณ์
  นายคำตัน   คงยิ่ง
ยามรักษาการณ์