แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี


 เอกสารเกี่ยวกับงานการเงินคณะครุศาสตร์ มนพ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. แบบบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
2. แบบฟอร์มการขอเดินทางไปราชการ ( แบบ 8707 )
3. แบบฟอร์มการบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
4. แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักาาพยาบาล (แบบ บก.ชล.3 )
5. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
6. แบบฟอร์มประกันของเสียหาย
7. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
8. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
9. ใบสำคัญรับเงิน
10. แบบฟอร์มการเบิกการศึกษาบุตร
11. บันทึกข้อความสรุปรายงานแนบเบิก
12.บันทึกข้อความยืมเงิน

13.สัญญาเงินยืม-สนง
14.หนังสือมอบฉันทะ
15.หนังสือหักเงินเดือน
16.ขออนุมัติจัดจ้างค่าอาหาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------