แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี


 เอกสารเกี่ยวกับงานการเงินคณะครุศาสตร์ มนพ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.แบบฟอร์มการขอเดินทางไปราชการ ( แบบ 8708 )
2. แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักาาพยาบาล (แบบ บก.ชล.3 )
3. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
4. ใบสำคัญรับเงิน
5. แบบฟอร์มการเบิกการศึกษาบุตร
6. บันทึกข้อความสรุปรายงานแนบเบิก
7. หนังสือมอบฉันทะ

8. ขออนุมัติจัดจ้างค่าอาหาร
9. แบบบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
10. แบบฟอร์มการบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนต่างๆ
11. แบบฟอร์มการบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
12. แบบฟอร์มค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษา
13. แบบฟอร์มค่าประกันของเสียหาย
14. ตัวอย่างยืมเงินทดลองราชการคณะครุศาสตร์-2564
15.แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก-2565
16. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลKTB
17.ตัวอย่างKTB
18.แนวปฏิบัติในการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
19.ค่าตอบแทนต่างๆ-แบบออนไลน์
20.ค่าตอบแทนวิทยากรออนไลน์