อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา


 

           
    อาจารย์ ดร. วิจิตรา  โสเพ็ง 
     หัวหน้าสาขาวิชา
       
             
   อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์
   อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  กุลสีดา
     อาจารย์ประจำสาขาวิชา
     อาจารย์ชมพู่  ลุนศักดิ์
   อาจารย์ประจำสาขาวิชา