คณะกรรมการประจำคณะ

       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานคณะกรรมการ
   
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมนึก  พ่วงพรพิทักษ์
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
  นายธันญ์สุธี  ภัคธารีรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
 รองศาสตราจารย์สุธิดา   เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

(กรรมการ)
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิจัยและบริการวิชากา

(กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา

(กรรมการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ  จันทรจิตร 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมฯ

(กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี   ศรีพุทธรินทร์ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร. เบญจ์  กิติคุณ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(กรรมการ)
อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

(กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดาพร  อาจประจญ
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

(กรรมการ) 
 
 อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

(กรรมการ)
 อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์ 
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

(กรรมการ)

ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์
ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์    พวงยอด
 ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์อภิรดี   แข้โส 
ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
นางภัคณัท   หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการคณะกรรมการ 
นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา
จนท.ธุรการ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายนิธิศ  ทองอนงค์ 
หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก