แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่


 แบบฟอร์มต่างๆ 
1. ใบลาออกจากราชการ
+View-PDF            +View-Doc
2. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
+View-PDF            +View-Doc
3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
+View-PDF            +View-Doc
4. คำร้องขอมีบัตร
+View-PDF            +View-Doc
5. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
+View-PDF            +View-Doc
6. แบบคำขอหนังสือรับรอง
+View-PDF            +View-Doc
7. แบบคำร้องขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
+View-PDF            +View-Doc
8. แบบใบขอยกเลิกวันลา
+View-PDF            +View-Doc
9. ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 
+View-PDF            +View-Doc
10. ใบลาพักผ่อน 
+View-PDF            +View-Doc
11. ใบลาออกจากราชการ 
+View-PDF            +View-Doc

 


 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
1. ค่าตอบเเทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2561 download
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ download
3. ขออนุมัติเบิกค่าทำเนียมการศึกษา  download
4. ขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา  download
5. ใบสำคัญรับเงิน-ม.นพ  download