อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา


         
    อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชา
   
       
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี แข้โส
าจารย์ประจำสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี
าจารย์ประจำสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.สุวิมล คำน้อย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก