อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา


         
    อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
   
   
     
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี แข้โส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์ อาจารย์สุวิมล คำน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก