เรื่อง โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง PLC กับการสร้างสมรรถนะเพื่อหการเปลี่ยนแปลงการสอนและการเรียนที่ลุ่มลึก

 เรื่อง โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง PLC กับการสร้างสมรรถนะเพื่อหการเปลี่ยนแปลงการสอนและการเรียนที่ลุ่มลึก เอกสารแนบ