เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับชาติ

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับชาติ
เอกสารแนบ