ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสได้รับตำแหน่งบริหารคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งที่ 1185/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มา ณ โอกาสนี้

 ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสได้รับตำแหน่งบริหารคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งที่ 1185/2564
สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มา ณ โอกาสนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (คณบดีคณะครุศาสตร์)
2. อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง (รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
4. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด (รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
6. อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม)
8. อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ)