PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่จะใช้ในการดำเนินงานภายในคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++