PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ มนพ. (กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์)

 กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ มนพ.  (กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์)
         วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ มนพ. (กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วยบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.