PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (หลักสูตรสี่ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.