PR-EDU วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

           วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้พิธีไหว้ครู เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงานของไทย เพื่อเป็นการคารวะและฝากตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาในโอกาสเปิดปีการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้แก่นักศึกษา จึงได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครูอาจารย์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.