- 653/2560 อนุญาตให้บุคลากรและนักศึกษาไปราชการสาขาวิทยาศาสตร์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

- 653/2560   อนุญาตให้บุคลากรและนักศึกษาไปราชการสาขาวิทยาศาสตร์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Download