๑๔๒_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

๑๔๒_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา  download