๒๐๕_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ ๒๕๖๕ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

๒๐๕_๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ ๒๕๖๕ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  download