จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ได้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่มีการรับรองมาตรฐาน ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มีแนวทางในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ให้มีมาตรฐานและสอดคล้อง กับหลักการบริหาร EDUTEAM