จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ถวายมุทิตาสักการะ พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสเข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครพนม