บุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์


 
นางภัคณัท หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
/เลขานุการ
น.ส.อรอนงค์ มงกุฏ
หัวหน้าการเงิน
นายอาทิตย์  โสภา
จนท.การเงินและบัญชี
นางสาววัชราภรณ์  วังหอม
จนท.การเงินและบัญชี
น.ส.ชนิดา  ขัดทะเสมา
จนท.ธุรการ
 
   
น.ส.สิริกานต์ แก้วไกรสร
จนท.พัสดุ
นายจักรกฤษ  เสนาศรี
จนท.พัสดุ
นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
/งานประชาสัมพันธ์
นางสาวอรพรรณ ประทุมทอง
จนท.เลขานุการ
   

 

น.ส.ศศิกาญจน์  ธาตุดี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นายวรวัฒน์  ไชยนาค
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
น.ส.อรอนงค์ คำคนซื่อ
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ
น.ส.พิมพ์ธิดา อารีรักษ์
จนท.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
/บริหารความเสี่ยง
     
น.ส.อิชยา กองไชย
จนท.งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
     

 


 

น.ส.สายชล วงค์ใหญ่
จนท.งานทะเบียนและ
ประมวลผล
น.ส.วรปภา เทศประสิทธิ์
จนท.งานวิจัย
น.ส.ปิยะพร  ศรีนาค
เจ้าหน้าที่งานบัณฑิต
นางสุชิรา ศรีสมยา
จนท.งานทะเบียน
นางกวินทิตา  สำราญ
จนท.งานวิชาการ
/งานหลักสูตร
นางสุปภาดา เขียวสกุล
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และงานกองทุนฯ
น.ส.สุพัตรา หงสามนุษย์
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และงานกองทุนฯ
นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และงานกองทุนฯ

 

 

นายนิธิศ ทองอนงค์
จนท.งานโสตฯ/งานซ่อมบำรุง
นายหนูพัด ช่อประพันธ์
จนท.งานอาคารสถานที่
/งานซ่อมบำรุง
นายวาทิต ไตรยถา
จนท.อาคารสถานที่
นายเสถียร  โกศล
จนท.อาคารสถานที่
นางวารีย์ กาญมูล
จนท.อาคารสถานที่
นางสุดใจ พุ่มแก้ว
จนท.อาคารสถานที่
นางแหวน อินพา
จนท.อาคารสถานที่
นางจงกล อินพา
หนักงานขับรถ
นายไพวรรณ จันทะสิน
พนักงานขับรถ
นายอัครพล  เกื้อหนอขุ่น
พนักงานขับรถ
นายแสวง มิ่งสินธิ์
ยามรักษาการณ์
นายอมร ชีวะประสิทธิ์
นักการภารโรง