บุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์


 
นางภัคณัท หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
/เลขานุการ
น.ส.อรอนงค์ มงกุฏ
หัวหน้าการเงิน
นายอาทิตย์  โสภา
จนท.การเงินและบัญชี
นางสาววัชราภรณ์  วังหอม
จนท.การเงินและบัญชี
น.ส.ชนิดา  ขัดทะเสมา
จนท.เลขานุการ
 
     
น.ส.สิริกานต์ แก้วไกรสร
จนท.พัสดุ
นายจักรกฤษ  เสนาศรี
จนท.พัสดุ
นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
/งานประชาสัมพันธ์
     

 
น.ส.ศศิกาญจน์  ธาตุดี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นายวรวัฒน์  ไชยนาค
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
น.ส.อรอนงค์ คำคนซื่อ
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ
น.ส.พิมพ์ธิดา อารีรักษ์
จนท.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
/บริหารความเสี่ยง
น.ส.อิชยา กองไชย
จนท.งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
นางกวินทิตา  สำราญ
จนท.งานวิชาการ
/งานหลักสูตร
 

       
น.ส.สายชล วงค์ใหญ่
จนท.งานทะเบียนและ
ประมวลผล
น.ส.วรปภา เทศประสิทธิ์
จนท.งานวิจัย
น.ส.ปิยะพร  ศรีนาค
เจ้าหน้าที่งานบัณฑิต
   
 
 
       
นางสุปภาดา เขียวสกุล
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานกองทุน
นักศึกษา
น.ส.สุพัตรา หงสามนุษย์
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานกองทุน
นักศึกษา
นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานกองทุน
นักศึกษา
       

นายราชันย์ เสือคำจันทร์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายนิธิศ ทองอนงค์
จนท.งานโสตฯ/งานซ่อมบำรุง
นายหนูพัด ช่อประพันธ์
จนท.งานอาคารสถานที่
/งานซ่อมบำรุง
นางแหวน อินพา
แม่บ้าน
นางปลื้มจิต ดวงศร
แม่บ้าน
นางวารีย์ กาญมูล
แม่บ้าน
นางสุดใจ พุ่มแก้ว
แม่บ้านหอพัก
นายวาทิต ไตรยถา
นักการภารโรง
นายฉันท์ ดวงศร
นักการภารโรง
นายแสวง มิ่งสินธิ์
ยามรักษาการณ์
นายอภิชาติ  ทานบุญ
ยามรักษาการณ์
นางจงกล อินพา
หนักงานขับรถ

 
   
นายไพวรรณ จันทะสิน
พนักงานขับรถ
นายอัครพล  เกื้อหนอขุ่น
พนักงานขับรถ 
นายอมร ชีวะประสิทธิ์
นักการภารโรง