บุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์


 
นางภัคณัท หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
/เลขานุการ
น.ส.อรอนงค์ มงกุฏ
หัวหน้าการเงิน
นายอาทิตย์  โสภา
จนท.การเงินและบัญชี
นางสาววัชราภรณ์  วังหอม
จนท.การเงินและบัญชี
น.ส.ชนิดา  ขัดทะเสมา
จนท.ธุรการ
 
   
น.ส.สิริกานต์ แก้วไกรสร
จนท.พัสดุ
นางสาวจันทกานติ์   อุปถัมภ์
จนท.พัสดุ
นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
/งานประชาสัมพันธ์
นางสาวอรพรรณ ประทุมทอง
จนท.เลขานุการ
   

 

นายวรวัฒน์  ไชยนาค
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
น.ส.อิชยา กองไชย
จนท.งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
น.ส.อรอนงค์ คำคนซื่อ
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ
น.ส.พิมพ์ธิดา อารีรักษ์
จนท.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
/บริหารความเสี่ยง
     

นายวินัย  บุญลคร
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

     

 

 

น.ส.สายชล วงค์ใหญ่
ผู้ช่วยนายทะเบียน
น.ส.วรปภา เทศประสิทธิ์
จนท.งานวิจัย
นางสุชิรา ศรีสมยา
จนท.งานหลักสูตร
 นางสาวกฤติกา  ยศอินทร์
จนท.ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
นางสุปภาดา เขียวสกุล
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์
จนท.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นางสาวมนัสนันท์   กาญจนาภา
  จนท.กิจการนักศึกษา
และงานกองทุนฯ
นายจีระศักดิ์  โพธิ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานบัณฑิต
 
 
นายนิตินนท์   ฉิมแสง
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
 

 

นายนิธิศ ทองอนงค์
จนท.งานโสตฯ/งานซ่อมบำรุง
นายหนูพัด ช่อประพันธ์
จนท.งานอาคารสถานที่
/งานซ่อมบำรุง
นายวาทิต ไตรยถา
จนท.อาคารสถานที่
นายเสถียร  โกศล
จนท.อาคารสถานที่
นางวารีย์ กาญมูล
จนท.อาคารสถานที่
นางสุดใจ พุ่มแก้ว
จนท.อาคารสถานที่
นางแหวน อินพา
จนท.อาคารสถานที่
นางจงกล อินพา
หนักงานขับรถ
นายอัครพล  เกื้อหนอขุ่น
พนักงานขับรถ
นายอมร ชีวะประสิทธิ์
จนท.อาคารสถานที่
นายจักรกฤษ  เสนาศรี
จนท.งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
นายเชาวฤทธิ์  บัวสุดตา
พนักงานขับรถ
 
นางสุดารัตน์  ภิโส
จนท.อาคารสถานที่