สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1. ผ่านอีเมล์
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร
2. ผ่าน Facebook ที่ https://www.facebook.com/EDUnpu2014/
3. อื่นๆ
 

 
 

 

ความเป็นมาของคณะครุศาสตร์


ความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2550   และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น

 


 


 - ประกาศ/ข้อบังคับจัดตั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  View

- ทำเนียบผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

บันทึก

ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา : พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำสังคม

วิสัยทัศน์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะชั้นนำแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผูั้มีคุณธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษารวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่่สังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทำนุบำรุงส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บริการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ ตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีแหล่งสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการในชุมชน สังคม และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างอัตลักษณ์แก่นักศึกษา
5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์
Excellence    :   ความเป็นเลิศ
Dignity          :   ความสง่างาม
Unique          :   ความเป็นเอกลักษณ์

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
"เสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Communication)
- เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Cultural Understanding)

สีประจำคณะ
สีแสดและสีเหลืองทอง

ดอกไม้/ต้นไม้ประจำคณะฯ

ต้นพะยูง คือต้นไม้ประจำคณะฯ
ดอกพะยูง คือดอกไม้ประจำคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

คณะกรรมการประจำคณะ

       
    ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานคณะกรรมการ
   
     
ผศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
ผศ.สมนึก  พ่วงพรพิทักษ์
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
  นายธันญ์สุธี  ภัคธารีรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
รศ. ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
 ผศ.สุธิดา   เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

(กรรมการ)
 ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิจัยและบริการวิชากา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา

(กรรมการ)
รศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมฯ

(กรรมการ)
ผศ.ดร.สุมาลี   ศรีพุทธรินทร์ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร. เบญจ์  กิติคุณ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(กรรมการ)
อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

(กรรมการ)
อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

(กรรมการ) 
 อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

(กรรมการ)
 อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์ 
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

(กรรมการ)
ผศ.ดร.สรร ธงยศ 
ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์
ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์    พวงยอด
 ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์อภิรดี   แข้โส 
ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
นางภัคณัท   หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการคณะกรรมการ 
นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา
จนท.ธุรการ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายนิธิศ  ทองอนงค์ 
จนท.งานโสตฯ/งานซ่อมบำรุง

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

เนื้อหาอื่นๆ...
คณะผู้บริหาร