ทำเนียบคณบดี คณะครุศาสตร์

1. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ   พลสนะ 

 : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการ)
   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต   ชูกำแพง 

: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 
   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ   ศิริสุทธิ์ 

: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (รักษาการ)
                   
   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์   หาญรินทร์

: วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
   
   
   

สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1. ผ่านอีเมล์
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร
2. ผ่าน Facebook ที่ https://www.facebook.com/EDUnpu2014/
3. อื่นๆ
 

 
 

 

ความเป็นมาของคณะครุศาสตร์


ความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2550   และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น

 


 


 - ประกาศ/ข้อบังคับจัดตั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  View

- ทำเนียบผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

บันทึก

ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา : พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำสังคม

วิสัยทัศน์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะชั้นนำแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผูั้มีคุณธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษารวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่่สังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทำนุบำรุงส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บริการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ ตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีแหล่งสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการในชุมชน สังคม และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างอัตลักษณ์แก่นักศึกษา
5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์
Excellence    :   ความเป็นเลิศ
Dignity          :   ความสง่างาม
Unique          :   ความเป็นเอกลักษณ์

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
"เสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Communication)
- เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Cultural Understanding)

สีประจำคณะ
สีแสดและสีเหลืองทอง

ดอกไม้/ต้นไม้ประจำคณะฯ

ต้นพะยูง คือต้นไม้ประจำคณะฯ
ดอกพะยูง คือดอกไม้ประจำคณะฯ