ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33 rd WUNCA)"

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 ขึ้นในช่วงวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ "  รายละเอียดแนบ