การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานดังกล่าว  รายละเอียดแนบ1 รายละเอียดแนบ2