ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการรับสวัสดิการการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม

ด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมชี้แจ้งแนวทางการรับสวัสดิการการศึกษาบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมที่ประสงค์จะนำบุตรเข้าศึกาาที่โรงเรียนสาธิตฯ   รายละเอียดแนบ