เรื่อง นำส่ง (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560

 ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำ (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เอกสารแนบ