ขอเชิญร่วมการสัมมนานโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

  ขอเชิญร่วมการสัมมนานโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ