ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6

 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  รายละเอียดแนบ