ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ"

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ" ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดแนบ