HOT !!! ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีประกาศ เรื่่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 บัดนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดแนบ