HOT !!! ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา (ยามรักษาการณ์)

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ในระหว่าง วันที่ 4-11 มีนาคม พ.ศ.2559 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดแนบ