HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์ ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญาตำแหน่งยามรักษาการณ์ 1 ตำแหน่ง
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ