ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
ให้นักศึกษากลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย (ห้องเรียนปกติ) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดประกาศ >> https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1611733588