HOT !!! ประกาศ สำนักงานกองทุนวิจัย เรื่อง ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดารับสมัคร ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ดุษฎีบัณฑิต คปก. ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง รายละเอียดแนบ